Rzymskokatolicka Parafia Ciała i Krwi Pańskiej w Mysłowicach - Ławkach

Historia

Historia

Nazwa miejscowości Ławki pochodzi od „ławek”, czyli kładek, po których przechodzono przez potok Przyrwa (zwany Potokiem ławeckim) oraz przez wpływające do niego kanały odwadniające. Po dziś dzień kładki nad potokiem nazywane są tu „ławeczkami”. Osada przynależała do parafii św. Klemensa w Lędzinach (najstarszy zapis z 1241 r.). 1 sierpnia 1925 roku wyodrębniona została z Lędzin parafia św. Józefa w Krasowach, do której przyłączono część Ławek. 7 lipca 1949 roku wydzielono ośrodek duszpasterski w Hołdunowie przydzielając doń też Ławki. Mieszkańcy Ławek uczestniczyli w mszach św.i nabożeństwach w kościołach św. Józefa w Krasowach, Chrystusa Króla w Hołdunowie oraz M.B. Fatimskiej w Wesołej (1 października 1957). Miejscem kultu i spotkań modlitewnych na terenie Ławek była figura M.B. Niepokalanie Poczętej, ufundowana przez Jana i Agnieszkę Kerner w 1871 r. dla uczczenia ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP 8 grudnia 1854 r. Przy figurze tej wierni spotykali się każdego dnia, niezależnie od aury, na modlitwie różańcowej w październiku oraz na nabożeństwach majowych. Obecnie, po odrestaurowaniu, figura M.B. Ławeckiej stanęła przy kościele, w miejscu ołtarza tymczasowej kaplicy. Poświęcenia figury dokonał Ksiądz. Biskup Gerard Bernacki 9 września 2004 r. W miejscu figury (przy ulicy Krasowskiej) stanął krzyż.

Podczas wizytacji kanonicznej w dekanacie mysłowickim, przedstawiono propozycję budowy obiektu sakralnego w Ławkach.

Biskup Katowicki wyraził zgodę na podjęcie starań o uzyskanie zezwolenie na budowę kaplicy mszalnej wraz zapleczem katechetyczno mieszkalnym na terenie Ławek, mianując budowniczym kościoła oraz duszpasterzem nowego ośrodka duszpasterskiego ks. Stanisława Achtelika.

Uzyskano zgodę na budowę kościoła oraz tymczasowej kaplicy.

Biskup Katowicki Damian Zimoń poświęcił tymczasową kaplicę oraz fundamenty nowo budowanego kościoła.

Biskup Katowicki ustanowił parafię tymczasową p.w. „Ciała i Krwi Pańskiej” w Ławkach, mianując jej administratorem dotychczasowego duszpasterza.

Ksiądz Biskup Gerard Bernacki poświęcił dzwony, które zostały ufundowane dla nowego kościoła. (Od tej pory ma co roku ma miejsce Msza święta barbórkowa z udziałem kopalni, sprawowana w intencji górników poległych na kopalni „Wesoła”, którym poświęcony jest dzwon „Św. Barbara”, ufundowany przez załogę kopalni).

Administrator parafii dokonał poświęcenia nowego probostwa.

Arcybiskup Metropolita Katowicki Damian Zimoń ustanowił parafię p.w. „Ciała i Krwi Pańskiej” w Ławkach. Proboszczem parafii został mianowany dotychczasowy administrator i budowniczy obiektu sakralnego ks. Stanisław Achtelik.

Ksiądz Biskup Gerard Bernacki poświęcił nowo wybudowany dom katechetyczny oraz dzwon do kaplicy cmentarnej. (Dom katechetyczny służy jako punkt rekolekcyjny dla różnych grup pozaparafialnych).

Ks. Arcybiskup Damian Zimoń dokonał poświęcenia nowego kościoła p.w. „Ciała i Krwi Pańskiej”. Uroczystość ta zgromadziła ok. 3400 wiernych z całej okolicy.

Metropolita Katowicki poświęcił cmentarz parafialny, kaplicę cmentarną oraz stacje drogi krzyżowej, usytuowane przy alei prowadzącej na cmentarz.

Kościół w Ławkach jest „kościołem akademickim” dla Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Proboszcz parafii jest duszpasterzem akademickim uczelni. Do roku 2013 w parafii Ławeckiej miała miejsce inauguracja roku akademickiego uroczystą Mszą św.

Organy

Organy

Poświęcenia organów dokonał ks. bp Józef Kupny podczas wizytacji 19 października 2007 r.

Jest to instrument o stylizacji barokowej, 15-głosowy, mechaniczny, składający się z prawie 1000 piszczałek. Zaprojektował go prof. Julian Gembalski z Akademii Muzycznej w Katowicach, a wykonawcą jest firma organmistrzowska Marka Cepki z Popowa k/Wronek (poznańskie).

 

Manuał I (główny):
- Rurflet 8'
- Salicet 8'
- Oktawa 4'
- Blokflet 2'
- Mikstura 1 1/3' - 3ch.
- Fagot 8'
Manuał II (pozytyw):
- Flet kryty 8'
- Rurflet 4'
- Pryncypał 2'
- Nazard 2 2/3'
- Tercja 1 3/5'
- Sifflet 1'
- Tremulant
Pedał:
- Subbas 16'
- Pryncypałbas 8'
- Chorałbas 4'

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.